Brak ubranek w przymierzalni

Nasze marki

Świeża nowinka

Co z nudą, tabletami i histerią?

Co z nudą, tabletami i histerią?

Newsletter


Śledź promocje, nowinki, najciekawsze kreacje!

Podaj poprawny email

Lubimy, polecamy


Polecamy

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU PRZYMIERZANKO.PL

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu przymierzanko.pl, a w szczególności uprawnienia i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy.

 2. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Serwisu jest akceptacja warunków i stosowanie się do niniejszego Regulaminu.

 3. Rejestracja w Serwisie oraz korzystanie z poszczególnych jego Usług są nieodpłatne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia płatności za niektóre dodatkowe usługi oferowane w Serwisie, przy czym nabycie przez Użytkownika odpłatnej usługi nastąpi wyłącznie na podstawie odrębnego i dobrowolnego oświadczenia Użytkownika.

Definicje

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki uczestnictwa w Serwisie, prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług.

 2. Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach Serwisu. Użytkownik może przejść procedurę rejestracyjną za pomocą innego portalu społecznościowego z którego zostaną pobrane dane i zaakceptuje Regulamin.

 3. Koncie - należy przez to rozumieć miejsce w Serwisie, gdzie Użytkownik wprowadza swoje dane, zarządza nimi oraz publikuje je w Serwisie. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta jedynie po zalogowaniu się w Serwisie za pomocą loginu oraz hasła wybranego przez Użytkownika w trakcie Rejestracji.

 4. Serwisie – należy przez to rozumieć stronę internetową dostępną pod adresem www.przymierzanko.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym który go zastąpi.

Rejestracja.

 1. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Jeden Użytkownik może zarejestrować tylko jedno Konto. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.

 3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego na Serwisie pojawiającego się po kliknięciu w odnośnik „rejestracja”. Użytkownik w celu wykonania rejestracji wybiera sobie nazwę użytkownika (dalej: login), podaje adres e-mail oraz nieobowiązkowo miejscowość, rok urodzenia i ilość dzieci.

 4. W wyniku rejestracji zostaje utworzone Konto Użytkownika, do którego Użytkownik otrzymuje dostęp poprzez login oraz hasło. Tymczasowe hasło zawarte jest w mailu aktywującym Konto.

 5. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego loginu i hasła. Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za nieuprawnione użycie przez osobę trzecią loginu i hasła Użytkownika.

 6. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie podane przez niego informacje, są prawdziwe i jest uprawniony do ich przekazania. W przypadku nieprawidłowego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularza rejestracyjnego przez Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia Usługi, po bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do poprawienia danych podanych przy rejestracji.


 

ROZDZIAŁ II ZAWIERANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto.

 2. Serwis jest kompatybilny z najnowszymi przeglądarkami internetowymi. Aby korzystać z Serwisu niezbędne jest urządzenie posiadające przeglądarkę internetową oraz dostęp do sieci Internet.

 3. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody na adres: kontakt@przymierzanko.pl

 4. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 5. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, poprzez przesłanie oświadczenia w wiadomości email. Konto Użytkownika zostanie usunięte w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę wiadomości o rozwiązaniu Umowy.

 6. Usługodawca uprawniony będzie do wypowiedzenia świadczenia usług z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 7. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi i usunięcia Konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu, w szczególności przepisów Rozdziału III Regulaminu, jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


 

ROZDZIAŁ III. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W ramach Serwisu usługi są świadczone m.in. poprzez:

 1. udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia Konta,

 2. umożliwienie Użytkownikom przeglądanie ubrań z oferty Producentów współpracujących z Serwisem,

 3. umożliwienie przymierzania ubrań na wirtualnym modelu wraz z możliwością dopasowania do niego zdjęcia głowy swojego dziecka, udostępnianie stworzonych stylizacji oraz dzielenie się nimi za pomocą odpowiednich narzędzi udostępnionych w Serwisie,

 4. umożliwienie dostępu do artykułów związanych z tematyką dziecięcą

 5. umożliwienie komentowania artykułów.

 

 1. Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia przedstawiające głowę jego dziecka w sposób umożliwiający jego rozpoznanie. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i udostępnianie wizerunku własnego dziecka, zamieszczonego przez niego w Serwisie, w szczególności w przypadku publikacji w serwisach zewnętrznych lub w wiadomościach e-mail przesyłanych przez Użytkownika do osób trzecich. Publikacja wizerunku odbywa się na żądanie Użytkownika. Publikacja w serwisach zewnętrznych odbywa się na zasadach określonych przez te serwisy i Usługodawca nie będzie ponosił w związku z tym żadnej odpowiedzialności.

   

 2. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, za wyjątkiem punktu 2 powyżej, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z charakterem działalności Serwisu. Usługodawca może usunąć zdjęcia uznane przez niego za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie. Uporczywe zamieszczanie niewłaściwych zdjęć może skutkować usunięciem Konta Użytkownika.

 3. Zamieszczając treści (w tym utwory: tekstowe, zdjęcia, grafiki, materiały audiowizualne, materiały dźwiękowe) w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Usługodawcę z zamieszczonych treści.

 4. Poprzez umieszczenie treści w Serwisie Użytkownik oświadcza, że zamieszczone treści nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a Użytkownik jest w pełni i wyłącznie uprawniony do zamieszczenia tych treści w Serwisie.

 5. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Każdy Użytkownik ma zakaz dostarczania za pośrednictwem Serwisu treści bezprawnych, w szczególności:

 1. Użytkownik nie może wysyłać za pomocą Serwisu żadnej nie zamówionej informacji handlowej (spamu), a także nie może wykorzystywać Serwisu w celu związanym ze składaniem i odbieraniem ofert towarzyskich,

 2. Użytkownik ma zakaz zamieszczania w Serwisie lub przy korzystaniu z Usług treści powszechnie uznanych za nieobyczajne, propagujące przemoc, rasizm, nienawiść, o charakterze erotycznym i pornograficznym oraz innych treści, co do których wprowadzania Użytkownik nie jest uprawniony, w tym reklam, treści niezgodnych z prawem lub naruszających cudze dobra osobiste bądź majątkowe, a także godzących w interesy lub dobre imię Serwisu,

 3. Użytkownik ma zakaz zamieszczania w Serwisie lub przy korzystaniu z Usług oprogramowania nielegalnego, naruszającego prawa osób trzecich, jak również jakiegokolwiek oprogramowania lub kodu złośliwego, w szczególności o charakterze komputerowych wirusów, robaków, trojanów, itp.,

 4. Użytkownik ma zakaz wykonywania jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w tym ma zakaz posługiwania się danymi innych osób, jak własnymi,

 5. Użytkownik ma zakaz korzystania z Serwisu lub Usług w celu naruszenia lub obejścia przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

 1. Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu do celów komercyjnych (włącznie z pozyskiwaniem klientów, oferowaniem produktów lub usług oraz rozpowszechnianiem przekazów reklamowych i promocyjnych) bez zezwolenia i odrębnej umowy z Usługodawcą. Wszelkie pliki, obiekty lub inne utwory umieszczone w Serwisie przez innych Użytkowników mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego.

 2. W przypadku stwierdzonych działań Użytkownika sprzecznych z przepisami prawa lub z Regulaminem, administrator Serwisu ma prawo do usuwania z niego treści sprzecznych z przepisami prawa lub Regulaminem, bez podania przyczyn, może też zablokować Konto Użytkownika lub rozwiązać z Użytkownikiem umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną przez usunięcie Konta Użytkownika w trybie natychmiastowym.

 3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

 

ROZDZIAŁ IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USŁUGI

 1. Użytkownik jest właścicielem wszystkich treści zamieszczanych w Serwisie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.

 2. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z:

 1. nieprawidłowego wykorzystywania Serwisu przez Użytkownika,

 2. nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego, urządzenia Użytkownika lub przeglądarki internetowej oraz łączy telekomunikacyjnych po stronie Użytkownika,

 3. niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje

 4. nieprawidłowości danych podanych przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności nieprawidłowego podania przez Użytkownika adresu e-mail

 1. Na stronie Serwisu są prezentowane linki, materiały i prezentacje zawierające odesłania do ofert i usług świadczonych przez producentów lub dystrybutorów ubrań dziecięcych (Sprzedających). Zakres i warunki korzystania z ofert i usług Sprzedających są określone w odrębnych regulaminach ustalonych przez te podmioty. Usługodawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tych podmiotów przez Użytkowników. Usługodawca w żadnym wypadku nie jest również stroną zawieranych umów sprzedaży, z tego względu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie albo nienależyte wykonanie tych umów przez strony.

 2. Podane w Serwisie informacje o produktach - w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny - pochodzą z treści publikowanych przez ich producentów i w Serwisie mają wartość jedynie poglądową. Kolorystyka zdjęć produktów umieszczonych w Serwisie może odbiegać od kolorystyki przedstawionej przez Sprzedawcę. Wiążąca zawsze jest oferta ze strony Sprzedawcy.

 3. Ceny wyświetlane w Serwisie przy poszczególnych produktach uwzględniają stan na dzień ich wprowadzenia do bazy danych Serwisu i w żadnym wypadku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy cena podana w Serwisie będzie różna od tej na stronie w e-sklepie danej marki, wiążącą dla Użytkownika będzie zawsze ta, widniejąca na stronie firmy odzieżowej.

 4. W związku z tym, że Serwis posiada linki do zewnętrznych stron i zasobów, i nie kontroluje ich dostępności i treści, wszelkiego rodzaju roszczenia i reklamacje związane z takim serwisem lub zasobem lub jakimkolwiek linkiem do niego, należy kierować do stosownego dostawcy serwisu lub zasobów. Wszelkie oferty lub inne informacje wyrażone lub udostępnione przez takie strony trzecie są informacjami odpowiedniego autora lub osoby rozpowszechniającej takie informacje i on ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

 5. Jakiekolwiek treści udostępnione w Serwisie przez Usługodawcę, w tym znaki handlowe, zdjęcia produktów, zdjęcia osób, loga i inne formy graficzne, słowne, muzyczne lub audiowizualne są chronione prawem i zabrania się z ich korzystania przez Użytkowników bądź osoby trzecie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

   

ROZDZIAŁ V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz w zgodzie z Polityką Ochrony Prywatności, w tym w szczególności w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia danych.

 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pomocą Serwisu.

 3. Użytkownik oświadcza, że przekazuje swoje dane dobrowolnie. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia.

 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

 5. Usługodawca może przeprowadzać za pośrednictwem Serwisu ankiety i inne formy zbierania opinii. Uczestnictwo Użytkowników w tego typu badaniach społecznych i marketingowych jest dobrowolne. W przypadku wzięcia przez Użytkowników udziału w przeprowadzanych badaniach uzyskane dane w postaci odpowiedzi będą wykorzystywane w celu opracowania anonimowych wyników tych badań. Badania analityczne, będą przygotowywane w sposób mający zapewnić bezpieczeństwo i anonimowość Użytkowników biorących udział w tych badaniach.

 6. Serwis Przymierzanko.pl w pełni respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych (w tym adresów e-mail) użytkowników serwisu.

 7. Przekazywane przez użytkowników za pośrednictwem formularzy elektronicznych serwisu, dane osobowe (w tym numery telefonów i e-mail) są przez nas gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w celu:

  - udzielania odpowiedzi na zadawane pytania

  - komunikowania się z użytkownikami w związku z przekazywaniem nagród konkursowych.

 8. Newsletter jest wysyłany tylko i wyłącznie do zarejestrowanych użytkowników, którzy potwierdzili chęć subskrypcji. Subskrybent może w każdej chwili zażądać wypisania swojego adresu poczty elektronicznej z bazy wysyłkowej serwisu.

 9. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.


 

ROZDZIAŁ VI REKLAMACJE

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego na adres e-mail kontakt@przymierzanko.pl

 2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Serwis w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu usług świadczonych przez Usługodawcę.


 

ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie od dnia 09.04.2014 r.

 2. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie. O zmianie Regulaminu każdorazowo poinformuje na swojej stronie internetowej, lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi. Użytkownik nie wyrażający zgody na zmianę Regulaminu, ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.


 

Rynek pracy czeka